The Creative Path of Boris Koshelokhov


film by Evgeny Kondratiev
1988