films on Boris Koshelokhov"Two Highways"
by Nick Teplov and Alexander Markov. 2008
"The Creative Path of Boris Koshelokhov"
by Evgeny Kondratiev. 1988
"2097"
by Vadim Ovchinnikov, Boris Kazakov, Georgy Baranov, Tatiana Ledneva. 1996